Statut Fundacji

Sprawozdanie z działalności fundacji 2023

Sprawozdanie z działalności fundacji 2022

Sprawozdanie z działalności fundacji 2021

Statut Fundacji „Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu”

Postanowienia ogólne

1
Fundacja pod nazwą „Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dariusza Mateckiego, zwanego dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Konrada Stułę prowadzącego Kancelarię Notarialną w Szczecinie przy ulicy Grodzkiej nr 20/2 w dniu 20 stycznia 2021 r. działa na podstawie przepisów prawa oraz niniejszego statutu.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
Organem nadzoru jest Minister Sprawiedliwości.
2
Fundacja ma osobowość prawną.

3
Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

4
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
5
Fundacja może używać oznak i pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

Cele i zasady działania Fundacji

6
Celami Fundacji są:

Ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego.
Monitorowanie i rejestracja oraz weryfikacja zachowań podważających dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności czynów łamiących prawo.
Przeciwdziałanie przestępstwom, w szczególności na tle uprzedzeń wyznaniowych lub narodowościowych.
Przeciwdziałanie ojkofobii, nienawiści do Narodu Polskiego, tradycji oraz religii Rzymskokatolickiej.
Pomoc prawna ofiarom przestępstw, w szczególności na tle nienawiści do Narodu Polskiego, Kościoła Rzymskokatolickiego.
Pomoc prawna rodzicom, w szczególności w procesie wychowywania potomstwa zgodnie ze swoim sumieniem i danym systemem aksjologicznym.
Krzewienie wartości patriotycznych, Praw Człowieka, wzajemnego szacunku oraz dbałość o zachowanie tradycji i historii Rzeczypospolitej.
Przeciwdziałanie nieuzasadnionemu różnicowaniu (dyskryminacji) członków Narodu Polskiego oraz obywateli polskich, w szczególności ze względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, wiek, stan zdrowia, orientację seksualną, poglądy polityczne, stan cywilny, pochodzenie etniczne, narodowość, wykonywany zawód.
Dbałość o prawidłowy rozwój oraz utrwalenie konstytucyjnie rozumianej rodziny oraz małżeństwa zgodnie z dorobkiem nauk psychologii, socjologii, filozofii oraz prawa.
Współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.
Wspieranie rozwoju lokalnego patriotyzmu oraz społeczeństwa obywatelskiego.
Aktywizacja obywateli w ramach działalności pozarządowej przynoszącej ogólnospołeczne korzyści.
Edukowanie i krzewienie postaw patriotycznych oraz popularyzowanie historii.
Organizowanie prelekcji oraz spotkań z ludźmi zajmującymi się szerokim zakresem nauk humanistycznych oraz społecznych.
Wsparcie dla inicjatyw mających rozwój materialny i niematerialny środowiska strukturalnego regionu Pomorza Zachodniego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie, ochrony środowiska, dobroczynności, patriotyzmu, dobrego imienia Rzeczypospolitej, instytucji rodziny.
7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Pomoc prawną lub psychologiczną pokrzywdzonym przestępstwami, w szczególności na tle nienawiści do Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego.
Utworzenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego baz danych z utrwalonymi treściami łamiącymi prawo z zakresu, w szczególności nienawiści do Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego.
Publikacja informacji o ilości zarejestrowanych i zweryfikowanych przestępstw, w szczególności motywowanych nienawiścią do Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego.
Przystępowanie do postępowań sądowych, w szczególności w sprawach cywilnych oraz karnych związanych z nienawiścią do Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego.
Przystępowanie do postępowań sądowych związanych z naruszeniem dóbr osobistych, w szczególności związanych z nienawiścią do Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego.
Współpracę z innymi osobami prawnymi, w szczególności tymi, których celami statutowymi są ochrona dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Rzymskokatolickiego lub konstytucyjnie rozumianej instytucji małżeństwa oraz rodziny.
Organizację spotkań edukacyjnych, prelekcji, konkursów, zawodów, pokazów artystycznych.
Organizację imprez okolicznościowych bądź promujących zagadnienia statutowe.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Działalność wydawniczą.
Działalność kulturalno-oświatową.
Promowanie dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej, Kościoła Rzymskokatolickiego oraz konstytucyjnie rozumianej instytucji małżeństwa oraz rodziny, w szczególności w mediach społecznościowych.
Kreowanie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej, Narodu Polskiego lub Kościoła Rzymskokatolickiego w mediach.
Przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego Pomorza Zachodniego.
Wsparcie ochrony zdrowia.
Promocję krwiodawstwa oraz wsparcie wolontariatu, w szczególności w mediach społecznościowych.
8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji

9
Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

10
Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji.
11
Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Władze Fundacji

12
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji
Fundator może być członkiem Zarządu.

Zarząd Fundacji

13
Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z nie więcej niż trzech osób powoływanych przez Fundatora.
Jeżeli w skład Zarządu wchodzi jedna osoba, to pełni ona jednocześnie funkcję Prezesa Fundacji.
Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieoznaczony.
Członkostwo w Zarządzie ustaje wskutek:
rezygnacji
odwołania przez Fundatora
utraty pełnej zdolności do czynności prawnych
śmierci.

14
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Do zadań Zarządu należy w szczególności:
uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
uchwalanie regulaminów,
sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.
W przypadku Zarządu wieloosobowego, Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zarząd zobowiązany jest sporządzać sprawozdanie z działalności Fundacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

Sposób Reprezentacji

15
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa członek Zarządu samodzielnie.

Zmiana Statutu

16
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

Połączenie z inną fundacją

17
Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

18
W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, to wystarczające jest oświadczenie woli w formie pisemnej.

Likwidacja Fundacji

19
Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona fundacja.

20
Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, to wystarczające jest oświadczenie woli w formie pisemnej.
21
Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej Fundacji o zbliżonych celach.

Share This